We are reaching a huge milestone! 1st of November we celebrate the establishment and past 10 years of success of MIA Design Studio.  

“The best way to predict your future is to create it” - Peter F. Drucker

Vào ngày 01/11, Chúng tôi đạt đến một cột mốc rất lớn kỷ niệm 10 năm thành lập  thành công của MIA Design Studio.

"Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là thực hiện nó." - Peter F.Drucker

FACEBOOK.gif

5 Comments