MIA Design Studio's work for Lush Lounge Bar has been published in BOB International Magazine Of Space Design. 

Tác phẩm Lush Lounge Bar của công ty thiết kế Mia trên Tạp chí thiết kế không gian quốc tế Bob
 

Comment