Word Night Life Magazine Vietnam: "Anatomy of a Nightclub".

Lush Lounge Bar Saigon under the microscope.  

Lush Lounge Bar Saigon dưới ống kính của Tạp chí Word Night life Việt Nam: "Một hình mẫu nightclub".
 

Comment